P000020

A Mathematical Expedition for Choosing True Love  


*Yu-Chen Shu (National Cheng Kung University (NCKU)) ycshu@mail.ncku.edu.tw


Math formula preview: